פרוייקט תריג מצוות
בי"ס שילה

הפרוייקט הנפלא של שינון תרי”ג מצוות כבר נשמע בכל בית של ילדי בית ספר שילה
על מנת לעזור להם לשנן הנה רשימה חלקית של המצוות

אדם

לישא אישה, כדי שיניח אחריו בן ובת.

א

מצות עשה

ברית

למול כל זכר בן שמונת ימים

ב

מצות עשה

גיד הנשה

שלא לאכול את הגיד אשר על כף הירך של בהמה וחיה הטהורים.

ג

מצות לא תעשה

דוד מלך ישראל

שיחשבו הבית דין וידעו אם תראה הלבנה, ושיחקרו את העדים שראו את הלבנה, ויקדשו את החודש ויאמרו מקודש החודש, וכן לחשב אם צריך לעבר את השנה ולהוסיף חודש אדר.

ד

מצות עשה

הפסח תשחוט

לשחוט קרבן פסח בי”ד ניסן בין הערביים

ה

מצות עשה

ואכלו את הבשר

לאכול הפסח בליל ט”ו בניסן

ו

מצות עשה

זהיר בצלייתו

שלא לאכלו כשנצלה מעט ועדיין אינו ראוי לאכילת אדם (נא). וכמו כן לא לאכלו מבושל במים או בשאר משקין.

ז

מצות לא תעשה

חצות

שלא להשאיר מבשר הפסח עד לבוקר

ח

מצות לא תעשה

טהר ביתך מחמץ

להשבית את החמץ מרשותנו ביום י”ד ניסן בחצי היום

ט

מצות עשה

יאכל מצה

לאכול כזית מצה בליל ט”ו בניסן

י

מצות עשה

ימצא אסור

יא

מצות לא תעשה

יאסר בתערובתו

שלא לאכול ממאכל שנתערב בו חמץ, בשיעור של כזית בכדי אכילת פרס.

יב

מצות לא תעשה

ישראל גמור

שלא נאכיל מבשר הפסח לישראל שהמיר דתו

יג

מצות לא תעשה

יהודי דווקא

שלא נאכיל מבשר הפסח לגוי, ואף לגר תושב

יד

מצות לא תעשה

טעמו ובחבורה

שלא נוציא מבשר הפסח ממקום החבורה לחוץ

טו

מצות לא תעשה

טמיא זהיר

שלא נשבור עצם מעצמות קרבן הפסח

טז

מצות לא תעשה

ימול זכריו - ימול זהיר

שלא יאכל ערל מבשר הפסח – ואפילו ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואינו יכול למול ג”כ נאסר. וכן מילת בניו ועבדיו מעכבין אותו מעשיית הפסח ומאכילתו.

יז

מצות לא תעשה

יקדיש חישובים

לקדש בכור הנולד ראשון ןלאמו הן באדם הן בבהמה. ומצווה לקדש בפיו בכור בהמה טהורה ולומר הרי זה קודש, ואם לא הקדישו מתקדש מאליו. ולנהוג בו כדיני הבכורה ולהקריבו בביהמ”ק וליתן הבשר לכהנים.

יח

מצות עשה

יאסר טעימתו

שלא לאכול חמץ בפסח
פרשת בא

יט

מצות לא תעשה

כלה

שלא נחזיק חמץ ברשותנו בפסח

כ

מצות לא תעשה

כולם אומרים

לספר ביציאת מצרים בליל ט”ו בניסן, ומצוה לספר לבניו כפי דעתם ואף מי שאין לא בן מצוה לספר לאחרים או לעצמו

כא

מצות עשה

כולו בשה

לפדות ולד חמוד זכר בשה, אף בשוה כל שהוא. ונותנו לכהן. ואין בו קדושה כלל. ואם אין לו שה פודהו בשוויו ונותן דמיו לכהן

כב

מצות עשה

כריתת גולגולת

לערוף פטר חמור זכר אם לא פדהו, ןעורפו בקופיץ (סכין גדול) ואסור בהנאה, וצריך לקוברו

כג

מצות עשה

כאן דירתו

שלא נלך בשבת חוץ לתחום, שהוא י”ב מיל כמו מחנה ישראל במדבר

כד

מצות לא תעשה

כלל הכל - כל המציאות

להאמין שיש אלהים לעולם שברא כל מה שיש בעולם ומרצוננו נהיה כל הנמצא וכל הנעשה וכל מה שעתיד להיות לעולם, והוא משגיח על כל הבריאה
פרשת יתרו

כה

מצות עשה

small_c_popup.png

Comment nous avons reussi a aider plus de 100 societes?

on en parle?